• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

  • Hierbij nodigt het algemeen bestuur jullie uit voor de jaarlijkse ALV en hoopt dat veel leden aanwezig zullen zijn!

  Agenda ALV op donderdag 7 december 2023

  1. Aanvang / Opening 19:30 uur.
  2. Vaststelling definitieve agenda. 
  3. Notulen ALV november 2022. * Op te vragen bij het bestuur.
  4. Ingekomen stukken.
  5. Jaarverslag Voorzitter.
  6. Financieel verslag 2022-2023 & Begroting 2023-2024. 
  7. Verklaring + verkiezing kascommissie.
  8. Verslag Technische Commissie.
  9. Vrijwilligersplan, stand van zaken. 
  10. Verkiezing bestuursleden
  11. Rondvraag.
  12. Sluiting.
  • Voorzitter Jeroen Been is aftredend en herkiesbaar. 
  • Secretaris Jantine Stegeman is aftredend en niet herkiesbaar
  • Bestuur TC Marco Hendriks, is aftredend en niet herkiesbaar

  Nieuwe kandidaten of tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur. Doe dit uiterlijk voor 23 november 2023.

  Met vriendelijke groet,

  Het bestuur