• Technisch zaken Bestuur

  • Is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het gezamenlijk besturen van de vereniging.
  • Maakt deel uit van het Algemeen Bestuur en vormt de schakel tussen bestuur en de Voetbal Technische Commissie (VTC).
  • Is als lid van het Algemeen Bestuur eindverantwoordelijk voor de totstandkoming, de uitvoering en handhaving van het Technisch Beleid van de vereniging.
  • Heeft als bestuurslid zitting in de Voetbal Technische Commissie alsook vergaderingen.
  • Is geen voorzitter van de TC
  • Toetst de werving, begeleiding, opleiding en training van leden zoals deze wordt of is uitgevoerd door de Voetbal Technische Commissie                                              
  • Bewaakt en verantwoordt het budget dat met de uitvoering van het technisch beleid is gemoeid en zorgt voor de besteding, in samenwerking met de Voetbal Technische Commissie.
  • Stelt mede het technische beleidsplan en jeugdopleidingsplan op ism Technische commissie
  • Bewaakt de voortgang van aan technische zaken gerelateerde en/of gedelegeerde taken.
  • Bevordert en creëert voorwaarden voor deelname aan cursussen voor trainers en (technisch) begeleiders.
  • Stemt af met de Voetbal Technische Commissie ten aanzien van de concept samenstelling van de verschillende jeugd- en senioren teams.
  • Vertaalt de adviezen van de Voetbaltechnische Commissie naar concrete voorstellen voor het DB en/of AB. 
  • Verzorgt voortgangsrapportages aan bestuur m.b.t. technische aangelegenheden.
  • Onderhoudt zo nodig en in overleg met secretaris contacten met de KNVB.
  • Doet voorstellen met betrekking tot de deelbegroting en/of budgetten voor het nieuwe verenigingsjaar bij de penningmeester.
  • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan.