• Regelement Aanmelden / Contributie / Boete

  Artikel 1 - aanmelden lidmaatschap

  Inschrijven als nieuw lid bij DTS EDE  is alleen mogelijk via Aanmelden

  1. De ledenadministratie geeft uw aanmelding door aan de coördinator van de juiste leeftijdscategorie.

  2. De coördinator neemt contact op met de aanmelder, voor verder afspraken.

  3. De desbetreffende coördinator zal met de leiders van de elftallen overleggen, waar u ingedeeld kan worden. De coördinator zal zo spoedig mogelijk (maximaal binnen een week) laten weten in welk team u komt te spelen.

  4. De coördinator zal ook laten weten als er geen plaats is. Indien u dat wenst, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst.

  5. De coördinator geeft door aan de ledenadministratie of u bent ingedeeld, niet ingedeeld bent of dat u op de wachtlijst wordt geplaatst.

  6. Spelers die ingedeeld zijn worden nu formeel ingeschreven. 

  7. Het lidmaatschap gaat in op de dag waarop u bent aangemeld bij de KNVB en u tevens contributie verschuldigd bent.Tenzij u met de ledenadministratie een nadere ingangsdatum bent overeengekomen.

  8. Nadat de ledenadministratie u heeft aangemeld, ontvangt u en de coördinator van de ledenadministratie een ontvangstbevestiging per email.

  9. De aanmelding is pas officieel na deze ontvangstbevestiging.

 • Artikel 2 - wijzigen gegevens lid

  1. Leden zijn verplicht onverwijld wijzigingen van hun adres-, email- en telefoongegevens én wijzigingen in (bank)rekeningnummers te melden aan de ledenadministratie. Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om veranderde gegevens te achterhalen, kunnen op het betreffende lid worden verhaald

 • Artikel 3 - contributie

  1.   Onder contributie wordt verstaan: het maandelijks verschuldigde bedrag, zoals dat is vastgesteld door de algemene ledenvergadering, bij vooruitbetaling te voldoen door middel van automatische incasso.

 • Artikel 4 - wijze van betaling

  1.   Nieuwe leden dienen gelijktijdig met hun aanmelding de vereniging te machtigen om doorlopend de contributie zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 te incasseren door middel van automatische incasso.

  2.   De contributie wordt maandelijks, op of nabij de 28e van die maand, afgeschreven. De leden dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op de bankrekening waarvan op deze data de contributiegelden worden afgeschreven.

  3.   Indien de bank de afgeschreven gelden om wat voor reden dan ook storneert op de rekening van het lid dat een machtiging heeft afgegeven, zal de vereniging een contributienota (via de mail) verzenden, teneinde het lid alsnog in de gelegenheid te stellen aan zijn of haar contributieverplichtingen te voldoen. De vervaldatum wordt gesteld op twee weken na de verzenddatum. Hierna zal de invorderingsprocedure conform artikel 6 gestart worden.

  4.   Leden die hun contributie nog handmatig betalen, dienen hun contributie voor de daaropvolgende maand, zonder nadere aankondiging van de vereniging, te voldoen.

  5.   Leden die niet voldaan hebben aan het gestelde in artikel 4.4. krijgen een contributienota (via de mail) De vervaldatum wordt gesteld op twee weken na de verzenddatum. Hierna zal de invorderingsprocedure conform artikel 6 gestart worden.

 • Artikel 5- opzegging lidmaatschap

  1. Afmelden als lid bij DTS Ede kan via de ledenadministratie worden gedaan door het lid of ouder(s)/verzorger(s). 

  2. Binnen 7 dagen ontvangt u een bevestiging van de ledenadministratie. Bewaar deze mail goed. Geen email ontvangen? Neem dan contact op met de ledenadministratie.

  Wat betreft de contributiebetaling: hiervoor geldt een opzegtermijn van 3 maanden:

 •  

  Als je opzegt in..        

  dan betaal je contributie tot en met..

  Juli

  September

  Augustus

  Oktober

  September

  November

  Oktober

  December

  November

  Januari

  December

  Februari

  Januari

  Maart

  Februari

  April

  Maart

  Mei

  April

  Mei

  Mei

  Juni

  Juni

  Juni


 • Artikel 6 - te late betaling

  1. In geval van te late betaling kan, met inachtneming van de bepalingen in artikel 4, het verenigingsbestuur het betreffende lid een train- en/of speelverbod opleggen. Dit train- en/of speelverbod wordt direct opgeheven als alsnog betaling ontvangen is.

  2. Leden die 6 weken na aanbieding van de eerste contributienota(via de mail) niet aan hun contributieverplichting hebben voldaan, zullen door het verenigingsbestuur uit hun lidmaatschap worden ontzet. 

  3. Royementen door de verenging zullen onverwijld aan de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond worden gemeld.

  4. Het verenigingsbestuur kan de vordering ter incasso geven aan een incassobureau. In dat geval komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van het lid.

 • Artikel 7 - boetes

  1.  Boetes welke aan een lid persoonlijk door de KNVB zijn opgelegd als gevolg van een sanctie (gele- en rode kaarten), worden aan het betreffende lid doorberekend. Inning van de boete zal geschieden door middel van automatische incasso ten laste van de rekening zoals die op het aanmeldingsformulier is opgegeven. De boete wordt verhoogd met € 1,00 administratiekosten.

  2. Boetes welke door de KNVB aan een team zijn opgelegd, worden voorgelegd aan het verenigingsbestuur. Het verenigingsbestuur kan besluiten of en in welke mate de boete verhaald wordt op één of meerdere leden van het betreffende team. Inning van de boete zal geschieden door middel van een schriftelijk verzoek/factuur. De boete wordt verhoogd met € 1,00 administratiekosten. De vervaldatum wordt gesteld op twee weken na de verzenddatum.

  3. Bij het sturen van een herinnering wordt een extra toeslag van € 2,00 in rekening gebracht. De vervaldatum wordt gesteld op twee weken na de verzenddatum.

  4. Indien op de in 7.3 genoemde vervaldatum nog geen betaling heeft plaats gevonden, wordt de boete verhoogd met € 10,00.

  5. Indien de boete, incl. verhoging met € 10.00, niet binnen drie weken na na het sturen van de in 7.3 vermelde vervaldatum nog niet voldaan is, kan het verenigingsbestuur het betreffende lid een train- en/of speelverbod opleggen. Dit train- en of speelverbod wordt direct opgeheven als alsnog betaling ontvangen is.

 • Artikel 8 - hardheidsclausule

  Spelende leden die langer dan 3 maand geblesseerd zijn worden steunend lid gemaakt, oftewel tarief aanpassen op eur 12,50- per maand, blokkeren in sportlink. In de maand dat ze weer gaan spelen volledige contributie laten betalen.

  Zwangerschap van vrouwelijke leden is een rede tot gedeeltelijke restitutie van contributie, gedurende de periode dat het lid niet kan trainen en/of voetballen kan het lidmaatschap omgezet worden in "steunend lid" van de Voetbalvereniging DTS Ede.