• Gedragsregels v .v. DTS EDE

  Onderstaand worden de belangrijkste gedragsregels voor alle leden van de vereniging kort beschreven . 

  • Respecteren en accepteren van (bege)leiding door trainer(s), leider(s),

          Scheidsrechters en assistent-scheidsrechters, bestuursleden enz.

  • Dragen van medeverantwoordelijkheid voor gewenst gedrag, gebruik van velden, materialen en gebouwen en de representatie van de club.
  • Discriminatie, diefstal, vernielingen en het gebruik van drugs wordt binnen het sportpark Inschoten niet getolereerd.
  • Indien een lid zich schuldig heeft gemaakt aan vernielingen op sportpark Inschoten, of bij andere verenigingen zal hij/zij c.q. de    ouders daarvoor aansprakelijk worden gesteld.
  • Leiders/trainers en andere vrijwilligers zijn verplicht wangedrag van spelers tijdens trainingen en wedstrijden direct te melden bij de desbetreffende coördinator.
  • Er geldt een alcoholverbod voor personen onder de 18 jaar.
  • Het nuttigen van alcohol voor de wedstrijd is niet toegestaan
   • In de kleedkamers geldt een algemeen rook- en alcoholverbod
   • Roken is alleen toegestaan op de aangegeven lokaties.
    • Pesten of andere vormen van fysiek en/of verbaal geweld worden niet geaccepteerd, ook niet door supporters.
    • Iedere speler draagt tijdens de wedstrijden de juist voorgeschreven club kleding.
    • Elk lid is verplicht tot het dragen van scheenbeschermers.
    • Na afloop van de training of wedstrijd is het dringende advies te douchen.
    • Ook is het verplicht badslippers te dragen in de doucheruimte.
    • Het is niet toegestaan om sieraden te dragen tijdens wedstrijden en trainingen in verband met blessuregevaar voor jezelf, mede- en tegenstanders.
    • Neem geen waardevolle spullen mee (neem alleen mee wat je nodig hebt, of geef het in bewaring).
    • Bezoek zoveel mogelijk iedere training: Indien je niet kunt komen meld je vooraf telefonisch af bij de trainer-coachleider.
    • Zorg ervoor dat je minimaal vijf minuten voor aanvang van de training op het trainingsveld aanwezig bent.
    • Zorg tijdens trainingen voor goede sportkleding. Pas de kleding aan de weersomstandigheden aan. Komt de temperatuur onder de 10 graden Celsius, dan is het dragen van een trainingsbroek verplicht.
    • Je gedrag tijdens de training kan van invloed zijn bij de beslissing wie de zaterdag daarop volgend wisselspeler zal zijn.
    • Informeer de leiding over andere sporten die je beoefent, zodat hij er rekening mee kan houden.
    • Informeer de leiding wanner je ziek bent of was, wanneer je zorgen hebt.
    • Bespreek wensen, ideeën of problemen met de leiding van je team. Levert dit niets op neem dan contact op met de coördinator.

  Andere afspraken

   Het bestuur stelt zich op het standpunt dat ouders verplicht zijn voor het vervoer naar uitwedstrijden zorg te dragen. Hiertoe dienen trainers/leiders i.o. met de ouders een roulatiesysteem te maken .

  • Een door de KNVB opgelegde straf wordt uiteraard door de vereniging overgenomen.
  • De bij een schorsing opgelegde boete komt voor rekening van de betrokken speler.
  • Wanneer de trainer/leider van vv DTS EDE een interne straf wil opleggen wordt vooraf contact opgenomen met de coördinator.
  • Eventuele problemen worden eerst met de trainer/leider zelf uitgesproken, mocht dit geen oplossing biedt kan een gesprek aangevraagd worden met de coördinator.
  • Voetballen in een ander elftal dan waarvoor je geselecteerd bent zonder toestemming van je trainer/leider is niet toegestaan.
  • Zorg dat je op wedstrijddagen ruim op tijd voor aanvang van de wedstrijd aanwezig. Volgens de afspraak die met de trainer/leider gemaakt is.
  • Als je ziek bent of niet kan spelen op een wedstrijddag, meldt dat vroegtijdig bij de leider/trainer.
  • Waar verwezen wordt naar de coördinator, zal deze vervolgens in geval van overtreding van de gedragsregels contact op nemen met de disciplinaire commissie.
  • Afspraak is afspraak

   

    Sanctiebeleid V.V. DTS EDE                                                            

    Het bestuur van v.v. DTS EDE heeft een viertal sancties gedefinieerd:                                                                    

  Sanctie A:   royeren van een lid.                                                                         

  Sanctie B:   Schorsen van een lid voor een bepaalde tijd, minimaal 2 wedstrijden. (de disciplinaire commissie bepaald een eventuele langere schorsing).                                                                          

  Sanctie C:   Officiële waarschuwing, 1 wedstrijd schorsing.                                      

  Sanctie D:   Waarschuwing.                                                                      

   Om duidelijk te maken wat de maatregelen concreet inhouden volgt hierna een indeling in categorieën van ontoelaatbaar gedrag, met daaraan verbonden sancties door het bestuur van DTS EDE                                                                

  Sanctie A

  - Diefstal                           

  Sanctie B met mogelijkheid tot A

   -Trappen en/of slaan van de scheidsrechter, grensrechter of andere, door KNVB of DTS'35, aangesteld persoon.               

  - Bedreigen en/of beledigen van scheidsrechter, grensrechter of andere door KNVB of DTS'35, aangesteld persoon.

  Sanctie B                                                         

  - Drugsgebruik                                      

  - Wangedrag tegen bestuursleden of andere vrijwilligers van vereniging waaronder o.a. clubscheids- en grensrechters                  

  - Fysiek geweld                                     

   Sanctie C

   - Discriminatie                                       

  - Vandalisme/vernielingen                              

  - Pesten van medespelers/tegenstanders·

  - Onverantwoordelijk gedrag                         

  - Negatief vertegenwoordigen van DTS EDE    

  Sanctie D

  - Het nuttigen van alcohol of roken in kleedkamers          

   

  In alle gevallen geldt dat bij het herhaald overtreden van de regels de disciplinaire commissie kan besluiten tot zwaardere sancties!

  In alle gevallen waar in het sanctiebeleid niet in is voorzien beslist de disciplinaire commissie van DTS EDE

  Alle sancties van onze leden worden geregistreerd en bij overschrijving naar een andere vereniging altijd gemeld.

  Ingeval van Sanctie A draagt de disciplinaire commissie het desbetreffende lid voor bij het bestuur voor royement.

  In de overige gevallen kan de disciplinaire commissie zelfstandig beslissingen nemen.

  Bij sanctie A, B en C worden ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld via een brief.