• Beleidsplan 2021-2025

 • DTS Ede is een grote voetbalvereniging,die behoort tot de grootste sportverenigingen in de gemeente Ede. DTS Ede is een vereniging die de betrokkenheid van de leden hoog in het vaandel heeft staan en die breedtesport en topsport wil combineren. Dat betekent dat er aandacht is voor alle leden. Uitgangspunt is dat een ieder naar zijn vermogen kan presteren en dat een ieder lid gebruik kan maken van de voorzieningen die DTS Ede hiervoor treft.

 • DTS Ede neemt als grote sportvereniging een belangrijke positie in de Edese samenleving in. Die positie geeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid die DTS Ede graag in vult. Zo willen we dat het G team actief blijft en is DTS Ede een stage en opleidingsplek voor vele opleidingen in de omgeving.

  DTS Ede heeft een relatief groter deel leden die in hun contributiebetaling ondersteund worden door de gemeente (Ede doet mee). De maatschappelijke verantwoordelijkheid wil DTS Ede de komende jaren verder uitbouwen en daarmee haar verantwoordelijkheid nemen binnen de Edese maatschappij.

 • Dit alles doet DTS Ede met ruim 250 vrijwilligers, waarvan het merendeel bij de elftallen is betrokken. Voor wat betreft de kaderfuncties is de spoeling dun en zal de komende jaren de vrijwilligersfunctie via gericht beleid verder uitgewerkt moeten worden. Om de club draaiende te houden hebben we minimaal 350 vrijwilligers nodig en een goed gevuld kader. Kern daarbij is dat DTS Ede van én voor de leden is en dat dus alle leden een bijdrage leveren aan het functioneren van de club.

  Om dit te realiseren zal DTS een organisatie neerzetten waar vraag en aanbod van de taken en vrijwilligers op elkaar afgestemd worden. Mocht dit onvoldoende opleveren dan komen we met een voorstel om een financiele vrijwilligers bijdrage te vragen, om de functies en taken alsnog gerealiseert te krijgen. Voor de invulling van dit alles, zal een vrijwilligers plan komen.

 • Breedtesport is een belangrijk onderdeel binnen DTS Ede. Zowel bij senioren als bij junioren zijn een groot aantal teams actief die recht hebben op een goede ondersteuning vanuit de club. Om topsport te hebben binnen de club is breedte sport van grote waarde. DTS wil de breedte sport een goede basis bieden om hun voetbalsport, op het voor hen passende niveau te kunnen beoefenen.

 • DTS Ede kiest er voor om binnen de financiële mogelijkheden die er zijn zo goed mogelijk te presteren. Voor heren 1 betekent dit dat er een solide basis moet zijn voor het spelen in de 1e klasse, waarbij er ambitie moet zijn om te promoveren naar de Hoofdklasse. Dit wil DTS doen met een selectie die voor minimaal 2/3 bestaat uit spelers die binnen de club zijn opgeleid.

  Als je dit wilt bereiken zal je opleiding ook op orde moeten zijn en zul je talenten de ruimte moeten geven om zich onder deskundige leiding te kunnen ontwikkelen. Om de laatste stap naar het eerste elftal beter te kunnen faciliteren wordt met ingang van het seizoen 21/22 een jong DTS Ede opgericht voor spelers onder 23 jaar. Tevens is het technisch beleid er op gericht alle jeugdteams vanaf de O13 op divisieniveau te laten acteren. Dus Heren 1 en Dames 1 is een afgeleide van wat er uit de jeugd komt.

 • Voor de dames geldt dat zij zich ontwikkeld hebben tot een topteam binnen de amateur vrouwen voetbalwereld. Zij spelen al geruime tijd op het niveau meteen onder de eredivisie en draaien hier sinds de oprichting van deze Topklasse in 2015 in de top mee met een tweetal kampioenschappen als gevolg. Het merendeel van dit team is afkomstig van buiten DTS.

  Om dit niveau te halen is dat nu noodzakelijk, echter naar de toekomst wil DTS Ede juist ook bij de vrouwen tot een groter aandeel eigen opgeleide speelsters komen.

  Dat betekent dat de opleiding van talentvolle meisjes een belangrijk onderdeel van het technisch beleid van DTS Ede vormt. Talenten spelen mee in de jongens selectieteams en het tweede elftal moet zich ontwikkelen tot het voorportaal van de eerste selectie.

 • Algemeen

 • Het algemeen bestuur, in samenwerking met diverse commissies, stelt een meerjarig beleidsplan op en legt dit ter goedkeuring voor aan de ledenvergadering en voert dit na goedkeuring uit. De door de ledenvergadering goedgekeurde Statuten en Huishoudelijk Reglement worden hierbij uiteraard nageleefd

 • De vereniging heeft de afgelopen jaren een goede ( leden) ontwikkeling doorgemaakt.

  Het sportpark is gestaag verbeterd, echter zal toekomst bestendig moeten blijven. Denk hierbij aan het tekort aan kleedkamers, eventuele extra velden in overeenstemming met groei van aantal leden. Ook de kantine zal in de toekomst aangepast/verbouwd, nieuw gebouwd moeten worden.

  Zaken, zoals rook-, alcohol- en boetebeleid, vertrouwens personen, disciplinaire commissie, alsmede gedragsregels op het sportpark en vele ander actuele zaken zijn aangegeven op de internetsite.

  Deze zaken vormen een belangrijk onderdeel van het DTS beleid.

 • De processen en procedures binnen de vereniging zijn niet uitputtend beschreven. In tegenstelling tot een bedrijf, steunt DTS Ede op vele trouwe vrijwilligers. Het is van belang dat de juiste enthousiaste mensen op de juiste plekken zitten. Natuurlijk worden duidelijke afspraken gemaakt over de wijze van functioneren van de organisatie en dient er een heldere taakverdeling te zijn. Het algemeen bestuur, gesteund door het diverse commissies, zal hierop toezien en zonnodig bijsturen.

 • De eisen die door overheden en andere belanghebbenden aan een sportvereniging gesteld worden zijn hoog en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. Een goede samenwerking met gemeentes en overheidsinstanties is gewenst. Dat geldt evenzeer voor de “kwaliteit en service”, die leden van onze vereniging verwachten. Dit zal noodzakelijkerwijs gaan leiden tot verdere professionalisering van bepaalde functies binnen de vereniging.

  DTS Ede streeft naar een harmonieuze samenwerking tussen die noodzakelijke “professionals” en de voor het dagelijkse sportgebeuren binnen de vereniging zo belangrijke vrijwilligers. Voor constructieve op- of aanmerkingen of aanvullingen staat het algemeen bestuur altijd open. In 2022 heeft de vereniging de intentie een vrijwilligersbeleid toe te voegen, waarin leden de keuze hebben om óf vrijwilligerswerk te doen óf dit af te kopen door een vastgesteld bedrag.

 • Het algemeen bestuur

 • A. MISSIE

  DTS Ede wil een vereniging zijn, waar alle leden een geheel vormen, iedereen telt mee. Een voetbalclub waar je trots op bent en waar iedereen met plezier, positiviteit en gezonde ambitie zich thuis voelt.

  DTS Ede onderscheidt zich door diversiteit en inclusiviteit met een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid. Een club waar breedte sport en prestatie sport hand in hand gaan, waarbij sportief gedrag, respect voor de ander en voetbalplezier voorop staan.

  Een opleidingsclub: Waar iedereen op zijn / haar niveau kan voetballen.

  DTS Ede wil elke speler ondersteunen in het bereiken van zijn of haar persoonlijk topniveau. De allerbesten kunnen gedurende hun opleiding bij DTS Ede gescout worden door interne en externe scouts en daar vanuit verder opgeleid worden.

  Sportieve ambitie

  Om de missie, als vereniging, te kunnen realiseren en als speler binnen DTS Ede in voldoende mate te kunnen groeien en doorstromen, dienen de beste teams per leeftijdscategorie op een zo hoog mogelijk niveau te spelen.

  Onze ambitie is:

  • pupillen op hoofdklasseniveau
  • junioren op divisieniveau
  • senioren DTS 1 tenminste op 1e klasse niveau
  • senioren DTS onder 23 op 3e divisie niveau
  • senioren DTS Vrouwen 1 Topklasse niveau

  Technisch beleid: Deze is uitvoerig beschreven in het technisch beleids plan. De kern is:

  • Aangezien DTS een opleidings club is gaat de individuele ontwikkeling van spelers boven het teambelang.
  • Verantwoorde training en begeleiding van de ( jeugd) spelers op ieder leeftijdsniveau, rekening houdend met individuele ambities en kwaliteiten.
  • Het bieden van (externe) cursussen voor trainer / coach of verzorger
  • Plezier en optimale beleving voor spelers, ouders / verzorgers, het kader en de supporters.
  • Voor nadere informatie zie het technisch beleidsplan.

  Beleid t.a.v. Jeugd teams

  • Alle jeugdteams trainen 2x per week
  • De ontwikkeling van jeugd spelers worden jaarlijks gevolgd middels een spelers volgsysteem.Zodat iedereen op zijn eigen niveau wordt ingedeeld.
  • Binnen de jeugd bestaan diverse selectie teams welke jaarlijks op basis van doorstromings profiel worden samengesteld.
  • Elke leeftijds categorie bestaat uit meerdere selectie teams

  Beleid senioren teams

  • Senioren trainen minimaal 1x per week
  • Vriendenteams en de lagere seniorenteams vinden het belangrijk om naast, het met elkaar trainen en voetballen, deel te kunnen nemen aan toernooien en evenementen waar vriendschap en gezelligheid voorop staan. Het bestuur zet zich dan ook in om aan deze behoefte tegemoet te komen.
  • Het bestuur wil leden ook na hun actieve voetballoopbaan binden en behouden voor de vereniging en moedigt “oudere jongeren” aan om deel te nemen aan het 35+ voetbal. Het 35+ voetbal is een leuke vorm voor iedereen die ouder is dan 35 jaar om actief bezig te zijn en met vrienden en oud teamgenoten samen te voetballen op een half veld.

  Beleid DTS Ede Vrouwen 1

  • DTS Ede Vr1 zorgt voor de aantrekkingskracht van de vereniging op potentiële leden.
  • Teneinde het hoge niveau te kunnen handhaven wordt, naast de eigen opleiding, regionaal gescout.
  • Talentvolle meisjes bij jongens voetballen stimuleren
  • Speelsters hebben een representatieve en voorbeeld functie en dienen een aantal keren per seizoen beschikbaar te zijn voor de vereniging.

  Beleid DTS Ede Heren 1

  • DTS Ede 1 zorgt voor de aantrekkingskracht van de vereniging op potentiële leden.
  • Het streven is, dat ca. 2/3e van de eerste elftal selectie van 21 man bestaat uit door DTS Ede zelf opgeleide spelers of spelers die tenminste 3 jaar tot de selectie behoren.
  • Hiermee zijn prestaties van het eerste ook een prestatie van de gehele vereniging.
  • Spelers hebben een representatieve en voorbeeld functie en dienen een aantal keren per seizoen beschikbaar te zijn voor de vereniging.

  Het speelniveau van DTS Ede H1 en Vr.1 is een teken van succesvol sportbeleid van DTS.

  Beleid t.a.v. opleiding trainers en verzorgers

  • Gegadigden kunnen, voor zover het verenigingsbudget dit toelaat, op kosten van de vereniging opleidingen volgen voor pupillen- of junioren trainer, Uefa C of B, dan wel voor verzorger. Opgave voor dezecursussen gaat via Technische commissie. Het algemeen Bestuur keurt budget goed.
  • Diegenen die op kosten van DTS Ede een trainers opleiding of een verzorgersopleiding volgen, dienen zich voor tenminste 3 seizoenen aan de vereniging te binden, anders zal na rato de opleidingskosten terug betaald dienen te worden.
 • B. Organisatorische hoofdpunten van het beleid

 • Het algemeen bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de vereniging en zal naar behoefte richtlijnen uitvaardigen ten behoeve van het goed functioneren van functionarissen. In het algemeeen bestuur is een taakverdeling afgesproken via portefeuilles. We onderscheiden de volgende portefeuilles

  • Bestuurlijke contacten (JB)
  • Sponsoring (JB)
  • Secretariaat (JS)
  • Communicatie (BA)
  • Technische zaken (MH)
  • Financieel (TV)
  • Accommodatie (RdB)
  • Materiaal en kleding (RdB)
  • Kantine (CE)
  • Vrijwilligers (CE)
 • Bestuursleden hebben binnen hun portefeuille mandaat om beslissingen te nemen. Zij rapporteren wekelijks in de bestuursvergadering op hun portefeuille. Het bestuur kan dan beslissen een bepaald onderwerp in de daaropvolgende bestuursvergadering te agenderen.Beslissingen met financiele consequenties worden aan de penningmeester voorgelegd. Grote investeringen worden in het bestuur besproken.

 • De ledenadministratie wordt in opdracht van het bestuur uitgevoerd door een administrateur, die het volledige proces voor zijn rekening neemt. Vanuit het bestuur is de secretaris het eerste aanspreekpunt voor de ledenadministratie.

  Voor inschrijvingen beschikt de administrateur over een lijst met coördinatoren, die het eerste gesprek en de indeling in het juiste team voor hun rekening nemen. De ledenadministratie regelt ook de inning van de contributies en onderneemt actie bij achterstanden in betaling.

  Indien een achterstand aanhoudt worden eventuele sancties via het bestuur opgelegd. Het primaire systeem van DTS Ede, voor onder meer de ledenadministratie, is SportLink

 • Het algemeen bestuur stelt de hoofdtrainers aan met contract en voorwaarden, de aanstelling, kan desgevraagd, in overleg met de technische commissie en spelersraad,

  • De hoofdtrainers zijn verantwoordelijk voor het eerste elftal, waaronder de samenstelling van de selectie, het verzorgen van de trainingen, de opstelling en de coaching.
  • Bestuur technische zaken ( onderdeel van de TC) selecteert alle selectietrainers en draagt deze voor aan het algemeen bestuur.

  Met functionarissen die een vergoeding ontvangen worden overeenkomsten afgesloten die voldoen aan de wettelijke / fiscale bepalingen. Trainers, leiders, coördinatoren, overige functionarissen en algemeen bestuur werken nauw samen, rekening houden met ieders verantwoordelijkheden en taken. Voor alle functionarissen zijn desgewenst functieomschrijvingen beschikbaar.

  DTS gaat ervan uit dat iedereen zijn taken en verantwoordelijkheden zelfstandig kan uitvoeren.

 • De commissies

  Binnen DTS werken we met verschillende commissies. De commissies hebben tot taak om zorg te dragen voor specifieke activiteiten en taken. Onderstaand een overzicht van de commissies , waar ze voor zijn en hoe je ze kan bereiken.

 • Wedstrijdsecretariaat: Verdeling zaterdag en doordeweeks?

  Het wedstrijdsecretariaat wordt gekozen door het bestuur en/of de leden. Hij/zij is verantwoordelijk voor de competitie van de vereniging en heeft hiervoor afgeleide bevoegdheid. Het wedstrijdsecretariaat is onderdeel van en ondersteunend aan de technische commissie.Binnen DTS maken we onderscheid in wedstrijdsecretariaat voor indeling wedstrijden en contact KNVB en op zaterdag het wedstrijdsecretariaat als gastheer/vrouw.

 • Binnen DTS werken we met verschillende commissies. De commissies hebben tot taak om zorg te dragen voor specifieke activiteiten en taken. Onderstaand een overzicht van de commissies , waar ze voor zijn en hoe je ze kan bereiken.

 • Technische Commissie

  Binnen DTS heeft elke leeftijdsgroep een TC lid. (Zie overzicht personen) Kerntaken het mede ontwikkelen, uitvoeren van en toezicht houden op het door de vereniging te voeren technische beleid. Organiseren van informatieavonden voor ouders (op technisch gebied) en overleg met trainers over teamindelingen en trainingsschema’s.

 • Evenementen commissie:

  De evenementencommissie heeft zich in opdracht van het bestuur ten doel gesteld de binding met elkaar en de vereniging, alsmede de gezelligheid, te verhogen middels het organiseren van allerlei activiteiten binnen en buiten ons sportcomplex. De evenementencommissie biedt de leden buiten het voetbal ontspanning om daarmee de verbinding en goede sfeer binnen de vereniging te bevorderen en/of financiële middelen te verwerven. Enkele jaarlijks terugkerende evenementen zijn, Sinterklaasfeest, oliebollenactie, Grote Clubactie, familiedag, vrijwilligersdag, nieuwjaarsreceptie en sponsorloop. Wil je iets organiseren, neem dan contact op met dts.evenementen@gmail.com

 • Disciplinaire commissie

  De disciplinaire commissie DTS EDE is het orgaan binnen de vereniging dat in eerste instantie vaststelt of er sprake is van overtreding van de Gedragsregels v.v. DTS EDE en bepaalt welke sancties daarop van toepassing zijn. Deze commissie kan ook zelf een zaak starten.

 • Scheidsrechters commissie

  Kerntaak van de scheidsrechterscommissie is het onderhouden van een poule van scheidsrechters (voldoende én met voldoende kwaliteit). Dit gebeurt onder andere door het stimuleren en aanbieden van opleidingen en het regelen van informatieavonden voor de scheidsrechters. Aanmelden of vragen kan op mailadres h.c.lit@planet.nl

 • Gedragsregels

  DTS Ede kent diverse gedragsregels die op ons sportpark gelden en deze zijn vermeld op de internetsite. Er zal streng opgetreden worden tegen leden of supporters die menen, dat deze regels niet voor hen gelden. Daartoe kent DTS Ede een disciplinaire commissie die belast is met handhaving van gedragsregels, normen en waarden. Deze commissie is bevoegd straffen op te leggen aan leden of teams bij misdragingen of bij het aanrichtingen van vernielingen. Lees hier de gedragsregels

 • Vertrouwenspersoon

  DTS Ede heeft de beschikking over twee vertrouwenspersonen, waar leden bij bepaalde situaties terecht kunnen, zonder dat functionarissen van de vereniging daarbij betrokken worden. 

  Maak kennis met de vertrouwenspersonen

 • Het Vrijwilligersbeleid

  De vereniging kan zijn doelen alleen realiseren indien er ook voldoende vrijwilligers zijn, deze te kunnen werven en, niet onbelangrijk, te behouden. Zonder al deze mensen kan de vereniging eenvoudigweg niet bestaan.

  Het vrijwilligerswerk staat de laatste tijd erg onder druk. Steeds minder mensen willen hun tijd besteden aan een vereniging om welke reden dan ook. De eisen van leden, ouders / verzorgers en overheden worden steeds hoger. Daardoor wordt de druk op de bestaande vrijwilligers steeds groter.

  In 2021-2022 voert de vereniging een Vrijwilligers beleid toe. Alle vrijwilligers zijn in bezit van een VOG. Dit vergt een goede organisatie en voldoende aandacht. DTS Ede beschikt gelukkig al over een groot aantal vrijwilligers die mede bepalend zijn voor de sfeer en de clubbinding.

  Maar deze groep dient versterkt en gestimuleerd te worden door:

  • de Coördinator vrijwilligers, zijnde het aanspreekpunt voor de vrijwilligers
  • Motiveren van vrijwilligers, o.a. door duidelijk aan te geven wie doet wat en voldoende aandacht aan hun activiteiten te schenken
  • Besef bijbrengen, dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is: afspraak is afspraak
 • Communicatiebeleid

  Duidelijke communicatie met leden, vrijwilligers en belanghebbende is van enorm van belang. Zowel de schermen in de kantine als de website en Facebook zullen bijdragen aan een betere communicatie en informatieoverdracht. Alle leden dienen zich bewust te worden, dat alle informatie alsmede het verenigingsbeleid terug te vinden is op de website en facebook

 • C - Financieel beleid

  Een gezonde vereniging begint bij een gezonde financiële basis waar

  • verantwoorde investeringen gedaan kunnen worden,
  • waar ruimte is voor prestatievoetbal,
  • waar een gezonde financiële buffer aanwezig is om tegenvallers op te vangen
  • waar ruimte is om dingen t.b.v. het verenigingsgevoel en het voetbal te kunnen faciliteren

  Wel wil DTS wil de contributies zo betaalbaar mogelijk houden. Om dat te bereiken gaat DTS:

  • Inzetten op de werving van meer vrijwilligers om de exploitatiekosten van het park binnen de perken te houden en het verenigingsgevoel te versterken.
  • Geen financiële verplichtingen aangaat die het niet kan waarmaken.
  • De kosten van het prestatievoetbal blijven binnen het jaarlijks vastgestelde budget.
  • Via een ingestelde sponsorcommissie op zoek gaat naar meer sponsorinkomsten.

  Met het oog op een correcte fiscale afwikkeling zullen de loonadministratie en de boekhouding deels worden uitbesteed. Verder zullen met het oog op stijgende energieprijzen en duurzaamheid energiebesparende investeringen gedaan moeten worden in de toekomst.

 • Contributie

  • In de contributie zit een toeslag voor het kledingplan.
  • De contributie zal jaarlijks in de Algemene ledenvergadering vastgesteld worden c.q. aangepast.

  Kleding plan

  Voor kleding is het zo dat er voor de jeugd een algemeen kledingplan is dat eens in de drie a vier jaar vernieuwd wordt. Inmiddels sluit ook ruim 50% van de seniorenelftallen hier bij aan. Bij het eerstvolgende kledingplan zal het verenigingsbreed (dus zowel senioren als jeugd) worden ingekocht. Dit is voorzien in seizoen 23/24. De kosten worden maandelijks verrekend in de contributie als toeslag.

 • D - Accomodatiebeleid

  De accommodatie op Sportpark Inschoten wordt beheerd door bestuurslid Accomatie en terrein. Het finacieel beheer van accomdatie en kantine is ondergebracht in Stichting Inschoten.

  Het bestuurlid accomdatie en terrein wordt bijgestaan door een groep vrijwilligers, belast met het dagelijks toezicht op en het onderhoud van het sportpark en het daarop aanwezige materieel.

  De accommodatie dient geregeld kwalitatief en kwantitatief aangepast c.q. bijgehouden te worden aan de huidige omvang, staat van de accommodatie en de behoefte van de vereniging. Daarbij staan duurzaamheid en energiebesparingen hoog op de agenda. Met het oog op duurzaamheid en de stijgende energieprijzen zullen we de ontwikkelingen van led verlichting en warmte pomp in de gaten houden. Hoervoor zullen we de gemeente en andere instanties blijven aanhaken.

  De komende jaren zal er gewerkt worden aan een meer jaren onderhoudsplan, zodat er goed gestuurd kan worden op komende investeringen en geen onverwachtse kosten.

 • Kantine

  De Kantine is in eigen beheer van de vereniging en wordt onder toezicht van het bestuur uitgebaat.

  Een goed functionerende kantine zorgt voor meer binding met de leden en niet onbelangrijk een vollere clubkas. Ook gezien de toenemende wet en regelgeving op het gebied van vergunningen, alcoholgebruik en voeding is daarom gekozen voor professioneel beheer van onze kantine.

  Er is een kantinebeheerder aangesteld in een combinatie van een betaalde baan en vrijwilligerswerk. De kantine moet lonend zijn, maar dat is niet de drijfveer.

  De drijfveer is het bieden van een gezellige plek waar leden graag komen en zich thuis voelen, om onder het genot van goed eten en drinken samen te zijn en vrienden voor het leven te maken. Een kantine waar DTSEde trots op is en die het hart van de vereniging is.

 • E - Sponsorbeleid - Stichting Businessclub de Vallei

  Willen we alle ( sportieve) ambities waarmaken, dan zullen er meer sponsoren bij moeten. Deze taak ligt bij de sponsor commissie onder leiding van de voorzitter.

  Voor elke vereniging is sponsoring een goede manier om de inkomsten van de club aan te vullen om zo meer activiteiten te kunnen ondernemen. Dat is bij DTS Ede niet anders. DTS Ede is een grote voetbalvereniging met zowel breedte als topsport in haar gelederen. DTS Ede gelooft in die combinatie en wil hiervoor een solide sponsor basis opbouwen.

  Hierbij is het van belang dat sponsoren zich herkennen in de vereniging en ook herkenbaar met hun bijdragen bepaalde activiteiten ondersteunen. Sponsoring dient zo veel als mogelijk gekoppeld te worden aan activiteiten, zodat sponsoren ook weten wat er met hun geld gebeurd en ook wat zij er voor terug kunnen verwachten.

  Bij DTS is ook een Businessclub actief. Deze richt zich qua sponsoring op de financiering van het eerste herenelftal. De inkomsten zijn de afgelopen jaren terug gelopen. Er heeft een wisseling in het bestuur plaats gevonden en in samenwerking met de vereniging wordt er nu naar gestreefd om de Businessclub Gelderse Vallei meer onderdeel te laten zijn van de vereniging.

  Hoewel sponsorcommissie en Businessclub twee verschillende dingen zijn, kunnen beiden wel van elkaar profiteren en ligt een samenwerking dus voor de hand. Vanuit de businessclub zal een vertegenwoordiger mee draaien in de overleggen van de sponsorcommissie. In eerste instantie richt de sponsorcommissie zich nu op het opzetten van haar activiteiten. Als dat op orde is zal ook de relatie met de businessclub verder uitgewerkt worden.

  Veel sponsoren hebben in hun sponsorbeleid aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

  Ten aanzien van evenementen is er een link gelegd met DTS Events (de evenementencommissie). Hierin zou ook iemand vanuit de sponsorcommissie zitting moeten nemen.

  Op deze wijze kunnen de evenementen bekostigd worden uit sponsorinkomsten en ontstaan ook bredere mogelijkheden voor sponsoren om hun bekendheid onder de leden te vergroten

  De sponsorcommissie werkt met portefeuilles, die zijn verdeeld onder de leden. Per portefeuille zijn minimaal twee leden actief. Het kan dus zijn dat een lid meerdere portefeuilles doet. Het betreft de volgende portefeuilles.

  1. Acquisitie en relatiemanagement Hoofdsponsors

  2. Verkoop doeken en borden

  3. Kledingplan en verkoop aanvullende kleding

  4. Sponsoring Dames 1 en Heren 1

  5. Evenementsponsoring (onder meer toernooien, feesten, sponsorlopen, darten)

  6. Acties waarbij van clubkanalen gebruik gemaakt wordt

  7. Sponsoring Jeugdplan en andere specifieke doeleinden (MVO)