• BELEIDSPLAN 2021-2025

  INLEIDING  
  DTS Ede is een voetbalvereniging met 1300 leden en behoort daarmee tot de grootste sportverenigingen in de gemeente Ede. DTS Ede is een vereniging die de betrokkenheid van de leden hoog in het vaandel heeft staan en die breedtesport en topsport wil combineren. Dat betekent dat er aandacht is voor alle leden. Uitgangspunt is dat een ieder naar zijn vermogen kan presteren en dat een ieder gebruik kan maken van de voorzieningen die DTS Ede hiervoor treft.
  DTS Ede kiest er voor om binnen de financiële mogelijkheden die er zijn zo goed mogelijk te presteren met zijn selectieteams. Voor heren 1 betekent dit dat er een solide basis moet zijn voor het spelen in de 1e klasse, waarbij er ambitie moet zijn om te promoveren naar de Hoofdklasse. Dit wil DTS doen met een selectie die voor minimaal 2/3 bestaat uit spelers die binnen de club zijn opgeleid. Als je dit wilt bereiken zal je opleiding ook op orde moeten zijn en zul je talenten de ruimte moeten geven om zich onder deskundige leiding te kunnen ontwikkelen. Om de laatste stap naar het eerste elftal beter te kunnen faciliteren wordt met ingang van het seizoen 21/22 een jong DTS Ede opgericht voor spelers onder 23 jaar. Tevens is het technisch beleid er op gericht alle jeugdteams vanaf de O13 op divisieniveau te laten acteren. Dus Heren 1 en Dames 1 is een afgeleide van wat er uit de jeugd komt.
  Voor de dames geldt dat zij zich ontwikkeld hebben tot een topteam binnen de amateur vrouwen voetbalwereld. Zij spelen al geruime tijd op het niveau meteen onder de eredivisie en draaien hier sinds de oprichting van deze Topklasse in 2015 in de top mee met een tweetal kampioenschappen als gevolg. Het merendeel van dit team is afkomstig van buiten DTS. Om dit niveau te halen is dat nu noodzakelijk, echter naar de toekomst wil DTS Ede juist ook bij de vrouwen tot een groter aandeel eigen opgeleide speelsters komen. Dat betekent dat de opleiding van talentvolle meisjes een belangrijk onderdeel van het technisch beleid van DTS Ede vormt. Talenten spelen mee in de jongens selectieteams en het tweede elftal moet zich ontwikkelen tot het voorportaal van de eerste selectie.
  Ondanks alle bovenstaande aandacht voor de eerste selectieteams is de breedtesport ook erg belangrijk binnen DTS Ede. Zowel bij senioren als bij junioren zijn een groot aantal teams actief die recht hebben op een goede ondersteuning vanuit de club. Om topsport te hebben binnen de club is breedte sport van grote waarde. DTS wil de breedte sport een goede basis bieden om hun voetbalsport, op het voor hen passende niveau te kunnen beoefenen.
  DTS Ede neemt als grote sportvereniging ook een belangrijke positie in de Edese samenleving in. Die positie geeft ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid die DTS Ede graag in vult. Zo willen we ook dat het G team actief blijft en is DTS Ede een stage en opleidingsplek voor vele opleidingen in de omgeving. Ook heeft DTS Ede een relatief groter deel leden die in hun contributiebetaling ondersteund worden door de gemeente (Ede doet mee). De maatschappelijke verantwoordelijkheid wil DTS Ede de komende jaren verder uitbouwen en daarmee haar verantwoordelijkheid nemen binnen de Edese maatschappij.
  Dit alles doet DTS Ede met ruim 250 vrijwilligers, waarvan het merendeel bij de elftallen is betrokken. Voor wat betreft de kaderfuncties is de spoeling dun en zal de komende jaren de vrijwilligersfunctie via gericht beleid verder uitgewerkt moeten worden. Om de club draaiende te houden hebben we minimaal 350 vrijwilligers nodig en een goed gevuld kader. Kern daarbij is dat DTS Ede van én voor de leden is en dat dit dus betrokkenheid bij de totale vereniging vereist. In de komende jaren zal DTS een vrijwilligers beleid invoeren, waarbij de leden keuze hebben om uren vereniging werk te doen of om dit af te kopen. We verwijzen hier naar het vrijwilligers beleid.

  Algemeen

  Het algemeen bestuur, in samenwerking met diverse commissies, stelt een meerjarig beleidsplan op en legt dit ter goedkeuring voor aan de ledenvergadering en voert dit na goedkeuring uit.

  De door de ledenvergadering goedgekeurde Statuten en Huishoudelijk Reglement worden hierbij uiteraard nageleefd.

  De vereniging heeft de afgelopen jaren een goede ontwikkeling doorgemaakt.
  Het ledental is gegroeid tot ca. 1.300 leden.
  Het sportpark is gestaag verbeterd, echter zal toekomst bestendig moeten blijven. Denk hierbij aan het tekort aan kleedkamers, eventuele extra velden in overeenstemming met groei van aantal leden.
  P veld zal in de toekomst ook naar een groter veld moeten. Ook de kantine zal in de toekomst aangepast/verbouwd, nieuw gebouwd moeten worden.
  Zaken, zoals rook-, alcohol- en boetebeleid, vertrouwens personen,  disciplinaire commissie, alsmede gedragsregels op het sportpark en vele ander actuele zaken zijn aangegeven op de internetsite.
  Deze zaken vormen een belangrijk onderdeel van het DTS beleid.

  De processen en procedures binnen de vereniging zijn niet uitputtend beschreven. Gekozen is voor een model waarbinnen ruimte is voor een stuk persoonlijke invulling.
  In tegenstelling tot een bedrijf, steunt DTS Ede op vele trouwe vrijwilligers.
  Deze hebben geen behoefte aan strakke richtlijnen waarbinnen zij moeten functioneren. Er zijn vele wegen die tot een succesvolle functie-uitoefening leiden en dat maakt het functioneren als vrijwilliger tot een leuke vrijetijdsbesteding.

  Natuurlijk worden duidelijke afspraken gemaakt over de wijze van functioneren van de organisatie en dient er orde en discipline te zijn.
  Het algemeen bestuur, gesteund door het diverse commissies, zal hierop toezien en zonnodig bijsturen.

  De eisen die door overheden en andere belanghebbenden aan een sportvereniging gesteld worden zijn hoog en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. Een goede samenwerking met gemeentes en overheidsinstanties is gewenst
  Dat geldt evenzeer voor de “kwaliteit en service”, die leden van onze vereniging verwachten.
  Dit zal noodzakelijkerwijs gaan leiden tot verdere professionalisering van bepaalde functies binnen de vereniging.
  DTS Ede streeft naar een harmonieuze samenwerking tussen die noodzakelijke “professionals” en de voor het dagelijkse sportgebeuren binnen de vereniging zo belangrijke vrijwilligers. Voor constructieve op- of aanmerkingen of aanvullingen staat het algemeen bestuur altijd open. In 2021-2022 heeft de vereniging de intentie een Vrijwilligers beleid toe te voegen, waarin leden de keuze hebben om óf vrijwilligerswerk te doen óf dit af te kopen door een vastgesteld bedrag.
  Het algemeen bestuur

  A. MISSIE 

  DTS Ede wil een vereniging zijn, waar op basis van het hanteren van goede normen en waarden talentvolle voetballers zich kunnen ontwikkelen, maar waar ook de minder talentvolle spelers met plezier kunnen voetballen en waarbij sportief gedrag, respect voor de ander en voetbalplezier voorop staan.

  Een opleidingsclub: Waar iedereen op zijn niveau kan voetballen..
  ⦁ DTS Ede wil elke speler ondersteunen in het bereiken van zijn of haar persoonlijk topniveau.
  ⦁ De allerbesten zullen gedurende hun opleiding bij DTS Ede gescout worden door een betaald voetbal organisatie en daar verder opgeleid worden.
  ⦁ Anderen zullen de selectie-elftallen doorlopen en mogelijk het eerste elftal van DTS Ede halen en op hoog amateurniveau spelen.
  ⦁ Minder getalenteerde spelers kunnen gedurende hun actieve voetballeven met hun voetbalvrienden in de lagere teams van DTS Ede spelen.

  Sportieve ambitie:
  Om de missie, als vereniging met c.a. 1300 leden, waarvan c.a.1000 spelende leden, te kunnen realiseren en als speler binnen DTS Ede in voldoende mate te kunnen groeien en doorstromen, dienen de beste teams per leeftijdscategorie op een behoorlijk niveau te spelen. OP basis van deze aantallen moet het mogelijk zijn om

  ⦁ pupillen op hoofdklasseniveau
  ⦁ junioren op divisieniveau
  ⦁ senioren DTS Ede 1 tenminste op eerste klasse niveau
  ⦁ senioren DTS onder 23 op 3e divisie niveau
  ⦁ senioren DTS Ede Vrouwen 1 handhaving op Topklasse niveau, doch tenminste op hoofdklasseniveau
  ⦁ Dames 2 ook op eerste klasse niveau voor een goede aansluiting met Dames 1

  Beleid t.a.v. DTS Ede 1:
  ⦁ DTS Ede 1 is het vlaggenschip, dat daarmee zorg draagt voor de uitstraling en daarmee voor de aantrekkingskracht van de vereniging op potentiële leden.
  ⦁ Het streven is, dat ca. 2/3e van de eerste elftal selectie van 21 man bestaat uit door DTS Ede zelf opgeleide spelers of spelers die tenminste 3 jaar tot de selectie behoren.
  ⦁ Ca 1/3e mag van buiten uit niet zelf opgeleide spelers bestaan, voor zover deze spelers een toegevoegde waarde hebben t.o.v. spelers die binnen de vereniging beschikbaar zijn.
  ⦁ Daarmee zijn prestaties van het eerste ook een prestatie van de gehele vereniging.
  ⦁ Er wordt naar een zodanig faciliteitenniveau gestreefd, dat spelers normaal gesproken niet in de verleiding komen om over te stappen naar een vereniging die op hetzelfde niveau speelt.
  ⦁ Spelers hebben een representatieve en voorbeeld functie en dienen een aantal keren per seizoen beschikbaar te zijn voor de vereniging.

  Beleid t.a.v. DTS Ede Vr.1:
  ⦁ DTS Ede Vr.1 is het vlaggenschip van het vrouwen / meisjes voetbal, dat daarmee zorg draagt voor de uitstraling en daarmee voor de aantrekkingskracht van de vereniging op potentiële leden.
  ⦁ Teneinde het hoge niveau te kunnen handhaven wordt, naast de eigen opleiding, regionaal gescout.
  ⦁ Speelsters hebben een representatieve en voorbeeld functie en dienen een aantal keren per seizoen beschikbaar te zijn voor de vereniging.
  ⦁ Vrouwen 2 moet aansluiten.
  ⦁ Talentvolle meisjes bij jongens voetballen stimuleren
  Beleid t.a.v. selectieteams:
  ⦁ Teneinde als selectieteam te kwalificeren, moet een team, ter beoordeling van de Technische commissie onder leiding van Technisch Manager, op voldoende hoog niveau presteren.
  ⦁ Elke leeftijdsgroep heeft ten minste 1 selectie elftal
  ⦁ Selectieteams beschikken over gekwalificeerde trainers en trainen 2x in de week, op representatief trainingsveld en voor selectie teams minimaal op half veld
  ⦁ Het gehanteerde speler volgsysteem wordt ingezet door technische commissie om de beste spelers voor de hoogste teams te selecteren.

  Beleid t.a.v. overige teams:
  ⦁ De overige teams trainen ook 2x per week
  ⦁ Het gehanteerde speler volgsysteem zetten we om zo een passend mogelijk team wordt gezocht, waarin de persoonlijke ontwikkeling van het individu maximaal is.
  ⦁ Daar waar mogelijk / gewenst zijn vriendenteams toegestaan bij senioren, mits alle spelers een team kunnen vinden. Iom Technische commissie.

  Beleid t.a.v. opleiding trainers en verzorgers:
  ⦁ gegadigden kunnen, voor zover het verenigingsbudget dit toelaat, op kosten van de vereniging opleidingen volgen voor pupillen- of junioren trainer, Uefa C of B, dan wel verzorger. Opgave van training gaat via Technische commissie. Bestuur keurt budget goed.
  ⦁ Diegenen die op kosten van DTS Ede een trainers opleiding of een verzorgersopleiding hebben gevolgd, dienen zich voor tenminste 3 jaar aan de vereniging te binden.

  Beleid t.a.v. verzorging en EHBO:
  DTS Ede heeft een aantal verzorgers aangesteld, die gekwalificeerd zijn om:
  ⦁ blessures te herkennen en in veel gevallen te behandelen
  ⦁ ernstige blessures te herkennen en spelers door te sturen naar een arts en / of ziekenhuis
  ⦁ sportmassage toe te passen

  ⦁ spelers van met name de selectieteams te verzorgen voor en tijdens wedstrijden en trainingen
  ⦁ EHBO te bieden
  ⦁ Op competitie wedstrijd dagen zal zoveel mogelijk een EHBO aanwezig zijn, om dit te bereiken zal DTS een EHBO opleiding programma opstellen.

  Technisch beleid:
  Ten aanzien van het voetbaltechnische aspect wordt gestreefd naar:
  ⦁ Verantwoorde training en begeleiding van de ( jeugd) spelers op ieder leeftijdsniveau, rekening houdend met individuele ambities en kwaliteiten.
  ⦁ Het bieden van (externe) cursussen voor trainer / coach of verzorger
  ⦁ Plezier en optimale beleving voor spelers, ouders / verzorgers, het kader en de supporters.

  Uitgangspunten:
  ⦁ Individuele ontwikkeling van spelers gaat boven het teambelang.
  ⦁ Selectieteams moeten op een zo hoog mogelijk niveau hun wedstrijden spelen. De stelregel is dan ook: de beste speler komt in het hoogste team.
  ⦁ Een zorgvuldig selectiebeleid, door Technische commissie, waarin jaarlijks (Afhankelijk van kwaliteit per jaar) de volgende stappen worden gezet om te komen tot een verantwoorde indeling van de teams:
  ⦁ Invullen beoordelingsformulieren
  ⦁ Gesprekken met trainers over de vorderingen van de spelers
  ⦁ Hanteren van doorstroming profiel B.V. na winterstop meetrainen nieuw team, op groot veld oefenen voor pupillen.
  ⦁ Voor gerichte oefenstof per leeftijdsklasse wordt gebruik gemaakt van het technisch beleidsplan van DTS per leeftijd categorieën
  ⦁ In de trainingen wordt aandacht besteed aan de volgende onderdelen:
  ⦁ Warming up
  ⦁ Loopscholing
  ⦁ Tikspelen
  ⦁ Vormen met de bal
  ⦁ Techniek vormen (kern 1)
  ⦁ Ingooien
  ⦁ Koppen
  ⦁ Passeertechnieken
  ⦁ Passen / trappen
  ⦁ Tactische vormen (kern 2)
  ⦁ Afwerken op het doel
  ⦁ Positie / partijspelen
  ⦁ Positiespelen
  ⦁ Partijspelen
  ⦁ Tijdens wedstrijden:
  ⦁ Vaste speelwijze bij de JO 10-11 en JO8-9 pupillen  (1:3:3)
  ⦁ Vaste speelwijze bij de JO13 en JO15 jeugd (1:4:3:3)
  ⦁ In de JO13, JO15 en JO17  jeugd wordt indien dit mogelijk is gespeeld met een JO12, JO14 en JO16 team.
  ⦁ Vaste speelwijze bij de overige selectieteams (1:4:3:3)
  ⦁ Veel aandacht voor de opbouw van achteruit
  ⦁ Attractief en aanvallend voetbal
  ⦁ De wil om te winnen
  ⦁ Druk zetten op de bal over het gehele veld

  TC kan hierin op aantal punten andere keuzes maken iom de trainer.
  Lopende ontwikkelingen:

  ⦁ Ontwikkelen van een talenten programma ( extra training, )
  ⦁ Interne scouting
  ⦁ Goed contact houden met scouts van diverse ( betaald ) voetbalclubs
  Beleid keepers en keepsters:

  Een aantal jaren geleden hoefde de keeper alleen maar ballen tegen te houden.
  De eisen die nu aan een keeper gesteld worden omvatten meer.  Dit omdat spelers, steeds meer anticiperen op zijn acties.
  De techniek moet dus worden geperfectioneerd.
  De keeper moet leren tippen, meevoetballen en coachen.
  Daarnaast moet ook zijn werp- en trap techniek worden verbeterd.
  Het lukraak wegtrappen van de bal maakt hierbij plaats voor gerichte spelvoortzettingen van de keeper.
  Door de spelregelwijzigingen die jaren geleden zijn doorgevoerd (buitenspel) is de keeper nog nadrukkelijker de 11de  veldspeler met handschoenen aan.
  De taken en de functies van de spelers (vooral verdedigers) en die van de keeper krijgen steeds meer raak vlakken.
  De rol van de keeper hierin wordt steeds belangrijker en daardoor ook meer omvattend en moeilijker. Voor een trainer is het onmogelijk om naast de groep ook voldoende aandacht aan zijn keeper te geven.
  Daarom is het belangrijk dat er een goede communicatie is tussen de trainer en keepers trainer (coördinator).

  Zodat  de trainer de lesstof krijgt aan gereikt welke de keeper op zijn training krijgt.

  Technisch:

  ⦁ Techniek
  Uitgangshouding, voetenwerk, springen, opstellen, vangen
  Stompen,duelleren,uittrappen,gooien en werpen,rollen,terugspeelbal,meevoetballen,vallen en duiken
  ⦁ Tactiek
  Tijdens het spel met schoten, diepteballen en voorzetten,
  Spelhervattingen, beheersing van het strafschopgebied, keuzes maken tussen trappen en werpen.
  ⦁ Lichamelijk
  Uithoudingsvermogen, snelheid, lenigheid, coördinatie, reflex,
  Handelingssnelheid, kracht.
  ⦁ Coachen
  Bij balbezit en balverlies van medespelers, spelhervattingen.
  ⦁ Motivatie
  Inzet, instelling, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, durf,
  Concentratie, beïnvloeding.
  ⦁ Algemeen
  Sportiviteit, gedrag, samenwerken. Positief coachen.

  Wedstrijdanalyse:

  Het doel van een wedstrijdanalyse voor trainers, is het waarnemen en observeren van keepers tijdens wedstrijdsituaties.
  Met deze informatie kan men de fouten en zwakke punten
  van de keeper doornemen met de keeperstrainer.
  Zodat tijdens de keeperstraining  aandacht kan worden besteed aan de zwakke punten van een keeper.

  B. ORGANISATORISCHE HOOFDPUNTEN VAN BELEID 

  Het algemeen bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de vereniging en zal naar behoefte richtlijnen uitvaardigen ten behoeve van het goed functioneren van functionarissen.

  Het algemeen bestuur stelt de hoofdtrainers aan met contract en voorwaarden, de aanstelling, kan desgevraagd, in overleg met de technische commissie en spelersraad,
  ⦁ De hoofdtrainers zijn verantwoordelijk voor het eerste elftal, waaronder de samenstelling van de selectie, het verzorgen van de trainingen, de opstelling en de coaching.
  ⦁ Bestuur technische zaken ( onderdeel van de TC) selecteert alle selectietrainers en draagt deze voor aan het algemeen bestuur.

  Met functionarissen die een vergoeding ontvangen worden overeenkomsten afgesloten die voldoen aan de wettelijke / fiscale bepalingen.

  Trainers, leiders, coördinatoren, overige functionarissen en algemeen bestuur werken nauw samen, rekening houden met ieders verantwoordelijkheden en taken.
  Voor alle functionarissen zijn desgewenst functieomschrijvingen beschikbaar. DTS gaat ervan uit dat iedereen zijn taken en verantwoordelijkheden zelfstandig kan uitvoeren.

  Gedragsregels:
  DTS Ede kent diverse gedragsregels die op ons sportpark gelden en deze zijn vermeld op de internetsite. Er zal streng opgetreden worden tegen leden of supporters die menen, dat deze regels niet voor hen gelden.
  Daartoe kent DTS Ede een disciplinaire commissie die belast is met handhaving van gedragsregels, normen en waarden.
  Deze commissie is bevoegd straffen op te leggen aan leden of teams bij misdragingen of bij het aanrichtingen van vernielingen.
  De gedragsregels van DTS staan vermeld op de website. Gedragsregels v .v. DTS EDE | DTS EDE

  Vertrouwenspersoon:
  DTS Ede heeft de beschikking over 2 vertrouwenspersonen, waar leden bij bepaalde situaties terecht kunnen, zonder dat functionarissen van de vereniging daarbij betrokken worden.  kennismaking vertrouwenspersonen | DTS EDE
  Vrijwilligersbeleid:

  De vereniging kan zijn doelen alleen realiseren indien er ook voldoende vrijwilligers zijn, deze te kunnen werven en, niet onbelangrijk, te behouden. Zonder al deze mensen kan de vereniging eenvoudigweg niet bestaan.

  Het vrijwilligerswerk staat de laatste tijd erg onder druk. Steeds minder mensen willen hun tijd besteden aan een vereniging om welke reden dan ook. De eisen van leden, ouders / verzorgers en overheden worden steeds hoger.
  Daardoor wordt de druk op de bestaande vrijwilligers steeds groter.

  In 2021-2022 voert de vereniging een Vrijwilligers beleid toe, waarin leden de keuze hebben om óf vereniging werk te doen óf dit af te kopen door een vastgesteld bedrag.
  Alle vrijwilligers zijn in bezit van een VOG.

  Dit vergt een goede organisatie en voldoende aandacht.
  DTS Ede beschikt gelukkig al over een groot aantal vrijwilligers die mede bepalend zijn voor de sfeer en de clubbinding.

  Maar deze groep dient versterkt en gestimuleerd te worden door:
  ⦁ de Coördinator vrijwilligers, zijnde het aanspreekpunt voor de vrijwilligers
  ⦁ motiveren van de vrijwilligers, o.a. door duidelijk aan te geven wie doet wat en voldoende aandacht aan hun activiteiten te schenken
  ⦁ Besef bijbrengen, dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is: afspraak is afspraak

  Communicatiebeleid:

  Duidelijke communicatie met leden, vrijwilligers en belanghebbende is van enorm van belang.
  Zowel de schermen in de kantine als de website en Facebook zullen bijdragen aan een betere communicatie en informatieoverdracht. Alle leden dienen zich bewust te worden, dat alle informatie alsmede het verenigingsbeleid terug te vinden is op de website en facebook

  C. FINANCIEEL BELEID 

  Een gezonde vereniging begint bij een gezonde financiële basis waar
  - verantwoorde investeringen gedaan kunnen worden,
  - waar ruimte is voor prestatievoetbal,
  - waar een gezonde financiële buffer aanwezig is om tegenvallers op te vangen
  - waar ruimte is om dingen t.b.v. het verenigingsgevoel en het voetbal te kunnen faciliteren
  Wel wil DTS wil de contributies zo betaalbaar mogelijk houden. Om dat te bereiken gaat DTS:
  - inzetten op de werving van meer vrijwilligers om de exploitatiekosten van het park binnen de perken te houden en het verenigingsgevoel te versterken.
  - geen financiële verplichtingen aangaat die het niet kan waarmaken.
  - De kosten van het prestatievoetbal blijven binnen het jaarlijks vastgestelde budget.
  - Via een ingestelde sponsorcommissie op zoek gaat naar meer sponsorinkomsten.
  Met het oog op een correcte fiscale afwikkeling zullen de loonadministratie en de boekhouding deels worden uitbesteed. Verder zullen met het oog op stijgende energieprijzen en duurzaamheid energiebesparende investeringen gedaan moeten worden in de toekomst.

  Contributie:

  ⦁ In de contributie zit een toeslag voor het kledingplan.
  ⦁ De contributie zal jaarlijks in de Algemene ledenvergadering vastgesteld worden c.q. aangepast.

  D. ACCOMMODATIEBELEID - Stichting Sportpark inschoten 

  De accommodatie op Sportpark Inschoten wordt beheerd en geleid door het 3-hoofdige bestuur van Stichting Sportpark Inschoten.

  Zij worden daarin bijgestaan door een groep vrijwilligers, belast met het
  dagelijks toezicht op en het onderhoud van het sportpark en het daarop aanwezige
  materieel.

  De Kantine is in eigen beheer van de vereniging en wordt onder toezicht van het bestuur uitgebaat.

  De accommodatie dient geregeld kwalitatief en kwantitatief aangepast  c.q. bijgehouden te worden aan de huidige
  omvang, staat van de accommodatie en de behoefte van de vereniging.

  Het kleedkamergebouw ( 10 stuks) is in 2021 op kosten van de gemeente Ede
  gerenoveerd. Deze kleedkamers zullen dan voor aankomende jaren weer aan alle eisen voldoen. Dit is overigens exclusief de kleedkamers ( 14 stuks) die eigendom zijn van de vereniging. Deze moeten worden onderhouden door de vereniging zelf. Dit dient een continu proces te zijn, zodat de kleedkamers in een juiste en goede staat blijven.

  Het inmiddels ruim 35 jaar oude clubhuis gebouw alsmede de verwarmings- en
  elektriciteit installatie vergt continu onderhoud.
  Hiervoor zijn, deels met vrijwilligers afspraken gemaakt / maatregelen genomen. Indien bepaalde werkzaamheden niet door vrijwilligers kan worden uitgevoerd, zullen hier externe partijen voor worden ingeschakeld. Te denken aan specialistische werkzaamheden.
  Met het oog op duurzaamheid en de stijgende energieprijzen zullen we de ontwikkelingen van led verlichting en warmte pomp in de gaten houden.

  E. SPONSORBELEID – Stichting Businessclub de Vallei 

  Voor elke vereniging is sponsoring een goede manier om de inkomsten van de club aan te vullen om zo meer activiteiten te kunnen ondernemen. Dat is bij DTS Ede niet anders. DTS Ede is een grote voetbalvereniging met zowel breedte als topsport in haar gelederen. DTS Ede gelooft in die combinatie en wil hiervoor een solide sponsor basis opbouwen. Hierbij is het van belang dat sponsoren zich herkennen in de vereniging en ook herkenbaar met hun bijdragen bepaalde activiteiten ondersteunen. Sponsoring dient zo veel als mogelijk gekoppeld te worden aan activiteiten, zodat sponsoren ook weten wat er met hun geld gebeurd en ook wat zij er voor terug kunnen verwachten.
  De sponsoring binnen DTS kan dan ook een extra boost gebruiken, zeker daar de afgelopen jaren de inkomsten op dit terrein zijn terug gelopen. De huidige totale sponsorinkomsten van ongeveer 40.000 euro passen niet bij een club van de omvang van DTS Ede. De afgelopen periode zijn een groot aantal mensen benaderd om een rol te gaan vervullen bij een nieuw in te richten sponsorcommissie. Deze sponsorcommissie zal in voorbereiding op het seizoen 2021/2022 van start gaan.
  Bij DTS is ook een Businessclub actief. Deze richt zich qua sponsoring op de financiering van het eerste herenelftal. De inkomsten zijn de afgelopen jaren terug gelopen. Er heeft een wisseling in het bestuur plaats gevonden en in samenwerking met de vereniging wordt er nu naar gestreefd om de Businessclub Gelderse Vallei meer onderdeel te laten zijn van de vereniging. Hoewel sponsorcommissie en Businessclub twee verschillende dingen zijn, kunnen beiden wel van elkaar profiteren en ligt een samenwerking dus voor de hand. Vanuit de businessclub zal een vertegenwoordiger mee draaien in de overleggen van de sponsorcommissie. In eerste instantie richt de sponsorcommissie zich nu op het opzetten van haar activiteiten. Als dat op orde is zal ook de relatie met de businessclub verder uitgewerkt worden.
  Veel sponsoren hebben in hun sponsorbeleid aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De nadruk voor de sponsoring moeten dan ook liggen op de vereniging en de activiteiten die worden ondernomen. Koppeling aan deze activiteiten betekent een meerwaarde voor de sponsor. In het algemeen zien we de afgelopen jaren een trend die zich van de sponsoring van selectie elftallen af beweegt en meer de breedtesport omarmt en het verenigingsleven. Daar zal dan ook de aandacht naar uit moeten gaan. Natuurlijk is het ook zo dat er sponsoren zijn die zich nog steeds wel aan de selectie-elftallen van dames en heren willen binden, hier zal echter specifiek aandacht voor moeten zijn, zodat sponsoren weten waar hun geld naar toe gaat.
  Ten aanzien van evenementen is er een link gelegd worden met de DTS Events (de evenementencommissie). Hierin zou ook iemand vanuit de sponsorcommissie zitting moeten nemen. Op deze wijze kunnen de evenementen bekostigd worden uit sponsorinkomsten en ontstaan ook bredere mogelijkheden voor sponsoren om hun bekendheid onder de leden te vergroten
  Voor kleding is het zo dat er voor de jeugd een algemeen kledingplan is dat eens in de drie a vier jaar vernieuwd wordt. Inmiddels sluit ook ruim 50% van de seniorenelftallen hier bij aan. Bij het eerstvolgende kledingplan zal het verenigingsbreed (dus zowel senioren als jeugd) worden ingekocht. Dit is voorzien in seizoen 23/24. Voor de aanvullende kleding trainingspakken, inloopshirts, jassen, truien, hoodies etcetera, is op dit moment geen specifiek plan. Met ingang van het komend seizoen is het de bedoeling dat via DTS een kledinglijn wordt geintroduceerd waar potentiele sponsors hun uitingen op kunnen doen. Om eenheid binnen DTS te krijgen wordt deze kleding verplicht. De verkoop van deze kleding en de contacten met de sponsoren lopen via de sponsorcommissie.
  De sponsorcommissie werkt met portefeuilles, die zijn verdeeld onder de leden. Per portefeuille zijn minimaal twee leden actief. Het kan dus zijn dat een lid meerdere portefeuilles doet. Het betreft de volgende portefeuilles.

  1. Acquisitie en relatiemanagement Hoofdsponsors
  2. Verkoop doeken en borden
  3. Kledingplan en verkoop aanvullende kleding
  4. Sponsoring Dames 1 en Heren 1
  5. Evenementsponsoring (onder meer toernooien, feesten, sponsorlopen, darten)
  6. Acties waarbij van clubkanalen gebruik gemaakt wordt
  7. Sponsoring Jeugdplan en andere specifieke doeleinden (MVO)

  Bij dit alles past een administratie waarin per bijdrage is opgenomen wat de doelstelling is en dat dit ook vervolgens in het daarvoor bestemde potje terecht komt. Dit past uitstekend bij de afspraken die met de nieuwe penningmeester zijn gemaakt, waarbij hij verschillende budgetten zal maken en ook periodiek op budgetniveau zal rapporteren. Tevens is het van belang de administratie op orde te hebben om zo het relatiebeheer met de sponsoren verder vorm te geven. Veel van de sponsorbijdrages hebben een meerjarig karakter en eventuele verlengingen moeten tijdig aangekaart worden, waarbij een goede relatie en regelmatig afstemmen van wat er met het gebeurt van belang is.

  Organisatiestructuur:
  zie bijlage.
  Staat op de website.

   

rfwbs-slide