Teambegeleiding

Home > Leden > Teambegeleiding

Teambegeleiding

Elk team van DTS Ede heeft een leider en een trainer/coach. Soms is dit dezelfde persoon.

Vaak verdeelt men de taken iets anders en zijn er meerdere begeleiders bij een team betrokken. Onderling regelen de trainer/coach en de teambegeleiding de taakverdeling.

Het moet duidelijk zijn wie de opstelling maakt of de reservebeurten bepaalt. Samen zorgen zij voor een leuke sfeer in het team.

TAKEN TEAMLEIDER
De taken van een teamleider kunnen als volgt worden samengevat. De teamleider:

 • begeleidt spelers van zijn/haar team bij thuis- en uitwedstrijden, alsmede andere activiteiten.
 • is verantwoordelijk voor (administratieve) zaken voor, tijdens en na de wedstrijd.
 • fungeert als afmeldpunt voor spelers die verhinderd zijn aan de wedstrijd deel te nemen.
 • regelt (eventueel in overleg met de coördinator) vervanging van spelers bij eventuele tekorten.
 • informeert de spelers in geval van afgelasting.
 • regelt vervoer naar uitwedstrijden in overleg met de ouders.
 • vult wedstrijdformulieren in.
 • draagt zorg voor de spelerspassen.
 • bepaalt de opstelling en verzorgt de wissels.
 • ziet er op toe dat de spelers zich voor, tijdens en na de wedstrijd correct gedragen.
 • houdt toezicht op de kleedkamers (leeg en schoon opleveren).
 • is contactpersoon tussen spelers/ouders en afdelingscommissie (coördinator, trainer, - of jeugdcommissie).

 
MATERIAAL
Alle teamleden zijn verantwoordelijk voor het verkregen materiaal. Behalve de waterzak met de spons en enkele bidons met water, wordt aangeraden twee of drie goede trainingsballen mee te nemen naar de wedstrijd. Deze kunnen door de spelers tijdens de warming-up gebruikt worden.
Bij thuiswedstrijden kunnen deze ballen tevens dienst doen als reserveballen (bijvoorbeeld als de bal over het hek belandt).

Laat de wedstrijdbal wel door wisselspelers terughalen.

Om aan het begin van het volende seizoen weer te kunnen beschikken over voldoende en goede spullen, worden alle spullen aan het eind van elks seizoen ingenomen. Het materiaal wordt dan nagekeken, schoongemaakt en eventueel gerepareerd.

BEOORDELEN VAN JEUGDSPELERS
Twee keer per jaar beoordeelt de begeleiding van een jeugdteam de ontwikkeling van alle spelers van het team. Daarvoor ontvangt hij/zij speciale “beoordelingsformulieren”.

Na invulling wordt de beoordeling besproken met de technisch coördinator/manager en de coördinator van de leeftijdscategorie.

Bovendien worden alle spelers bekeken door de scout van DTS Ede, de technisch coördinator/manager en de hoofdtrainer van de afdeling.
Ook kunnen er speciale wedstrijden worden georganiseerd, waarin spelers nogmaals worden beoordeeld. De ontwikkelingen van de spelers worden vastgelegd in een database.

HET COACHEN VAN JEUGD EN DISCIPLINAIRE COMMISSIE
Om het optimale uit de jeugdspelers te halen, horen de jeugdleiders en -trainers de kinderen op hun niveau aan te spreken. Ook is het belangrijk dat de kinderen op hun eigen niveau kunnen voetballen.

De begeleiders behoren de (jeugd-)spelers altijd positief te benaderen. De coaching moet er op gericht zijn het plezier dat voetballen kan brengen, zo groot mogelijk te maken en de ontwikkeling van de speler, zowel individueel als in teamverband, zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Bij het coachen hoort soms ook het corrigeren van spelers, het toespreken van een speler en soms ook het treffen van disciplinaire maatregelen. Zo’n maatregel dient te leiden tot een gedragsverbetering van de speler.
Hierbij geldt wel dat begeleiders spelers met respect behandelen, zoals dat van de spelers naar de begeleiders ook wordt verwacht.

Een leider of trainer stuurt pupillen nooit voortijdig naar huis. Ook als ze lastig zijn en niet willen luisteren. Bespreek deze zaken met de coördinator van de desbetreffende leeftijdscategorie.

Wanneer een speler of team zich zodanig misdraagt of voor ongeregeldheden zorgt dan worden deze zaken gemeld bij de disciplinaire commissie.
Deze commissie bestaat uit 3 personen die spelers/teams mag:

 • berispen
 • schorsen
 • of royeren.
Uiteraard horen zij eerst alle standpunten en visies van alle betrokken partijen aan. 

Wekelijks worden deze zaken afgestemd in het Bestuur Voetbalzaken.

TIJDENS DE WEDSTRIJD EN ONGEREGELDHEDEN
Een leider/trainer heeft een voorbeeldfunctie en bevordert sportief en correct gedrag richting de scheidsrechter, de tegenstanders en de eigen spelers.

Tijdens een wedstrijd en in de rust geeft een leider/trainer aanwijzingen aan zijn spelers.

Na afloop van de wedstrijd bedankt het team de scheidrechter en wordt de wedstrijd geëvalueerd

Langs de lijn rookt de begeleiding niet, drinkt geen alcohol en gebruikt geen drugs.

Als zich ongeregeldheden voordoen, houdt de begeleiding zich aan de volgende regels:

 • Haal spelers, die opzettelijk onsportief spelen, onmiddellijk naar de kant en laat ze daar.
 • Roep bij ongeregeldheden het team bij elkaar en zorg ervoor dat iedereen zich onthoudt van verkeerde daden. Houd ze allemaal goed in de gaten.
 • Ga geen discussies aan met scheidsrechter, tegenspelers of begeleiders en toeschouwers van de tegenpartij.
 • De beslissingen van de scheidsrechter zijn geldig en kunnen niet worden teruggedraaid. Protesten en klachten daartegen hebben geen enkele zin.
 • Meld ongenoegens bij het wedstrijdsecretariaat en bij niemand anders.
 • Probeer moeilijkheden (uit en thuis) altijd onder regie van het wedstrijdsecretariaat te brengen. Als er discussies ontstaan, moet de vaste boodschap zijn: "Laten we het even bespreken bij het wedstrijdsecretariaat".

Meld ongeregeldheden (ook bij uitwedstrijden) altijd bij de coördinator van DTS Ede. Eventueel wordt contact opgenomen met de tegenpartij. Zo nodig wordt er bij de andere vereniging aangedrongen dat er maatregelen worden getroffen.

GELE EN RODE KAARTEN

Afhandeling
Een gele of rode kaart wordt op het wedstrijdformulier genoteerd door de scheidsrechter, met een code, die de aard van de overtreding aangeeft.
Op zo'n vermelding volgt een boete en (afhankelijk van de aard van de overtreding en strafblad) één of meerdere wedstrijden schorsing.

Vanuit de vereniging gelden de volgende richtlijnen: 

 • Onderhandel niet over gegeven kaarten. Als een kaart ten onrechte is gegeven, kan dat naderhand aangegeven worden in een verklaring. Het systeem van gele en rode kaarten geeft duidelijke signalen naar spelers, verenigingen en de KNVB.
 • Bij een gele kaart (en bij 2x geel = rood) zijn verder geen handelingen vereist.
 • Bij directe rode kaart moeten zowel de bestrafte speler, de betrokken tegenstander als de scheidsrechter een verklaring bij de KNVB inleveren. Standaard formulieren zijn bij elke vereniging aanwezig. Hierop dient zowel de speler als de leider een toelichting te geven. Deze formulieren dienen binnen drie werkdagen bij de voetbalbond te zijn.
 • Neem bij een rode kaart altijd direct (op de dag van de wedstrijd) contact op met de wedstrijdsecretaris van DTS Ede. Deze zorgt voor de juiste en tijdige afwikkeling van de formaliteiten en voorkomt hiermee administratieve boetes van de KNVB.
 • Als een tegenstander een rode kaart heeft gekregen, dient ook DTS Ede daarover een verklaring af te leggen.
 • Op een rode kaart van een speler van DTS Ede volgt onmiddellijk een voorlopige schorsing van 1 bindende wedstrijd, ook voordat de KNVB uitspraak heeft gedaan. 

 
Gele kaarten
 
De voetbalbond wil dat er meer respect komt voor de arbitrage en is het gezeur en gescheld op de scheidsrechters beu. Op dit moment wordt 30% van de gele kaarten uitgedeeld wegens 'commentaar' op de leiding. Daarom wordt een zware tackle op de tegenstander net zo zwaar bestraft als het onjuist "praten" tegen de scheidsrechter.

Voetballers worden pas na de 4e gele kaart voor het eerst geschorst. Voor de 4e, 5e en elke opvolgende kaart wordt een schorsing voor 1 competitie- of bekerwedstrijd uitgedeeld. Pas bij de 11e boeking wordt een amateurvoetballer voor 2 wedstrijden geschorst.

Schorsing
De teamleiding handhaaft de schorsing, ook bij ernstige spelerstekorten.
 
Boetes
De boetes worden door de KNVB bij DTS Ede geïnt. De speler betaalt de boete aan de vereniging, nadat hij hiervoor een brief heeft ontvangen van het bestuur.

Wanneer een speler de boete niet betaald, dan zal hij door DTS Ede worden uitgesloten van deelname aan wedstrijden en trainingen.

Het standpunt van DTS Ede is dat de vereniging en haar overige leden niet voor de misdragingen van een ander lid dient op te draaien.
 
DUEL GESTAAKT

Alleen de scheidsrechter kan een wedstrijd staken.

Wanneer een scheidsrechter de wedstrijd staakt dan geeft hij/zij de reden van staking door aan de KNVB. De KNVB vraagt inlichtingen bij de betrokken clubs en een verklaring. Deze verklaring (opgemaakt door de wedstrijdsecretaris) moet binnen drie werkdagen bij de voetbalbond zijn.

Als een duel wordt gestaakt, omdat een van de teams weigert verder te spelen en de scheidsrechter is het daar niet mee eens, dan volgt voor dat team nagenoeg altijd een boete en punten in mindering. 
Het heeft dus een negatief effect als je met jouw team van het veld loopt, omdat je het niet eens bent met de wijze waarop de scheidsrechter de wedstrijd leidt of met de beslissingen die genomen zijn. Je bereikt er niet mee dat een signaal wordt afgegeven naar de betreffende scheidsrechter en/of de vereniging, maar dupeert je eigen team en vereniging.

De eventuele hieruit voortkomende boete(n) zal worden verhaald op het team. Indien het team de boete niet betaald, dan kan het bestuur besluiten het team terug te trekken uit de competitie.

TEAMBIJEENKOMST 
De vergaderruimtes/bestuurskamers kunnen in overleg met het wedstrijdsecretariaat en de kantinebeheerder gebruikt worden voor een vergadering of wedstrijdbespreking. 
 
BEGELEIDING HOORT LANGS DE LIJN 
Vooral bij pupillenwedstrijden op een half veld zien wij nog wel eens dat leiders/trainers ver in het speelveld staan. Ze voetballen bijna mee. Ze doen dit natuurlijk met de beste bedoelingen, maar het is bijzonder irritant en leidt tot niets.

Zowel de scheidsrechter, de tegenstanders als de eigen spelers ergeren zich aan dit gedrag. De voetballers worden er niet door geholpen, maar worden er juist onzeker van. Doe dit dus niet! Blijf gewoon buiten het speelveld en coach de spelers op een positieve manier vanaf de zijlijn.

Bij de F-League ligt het toepassen van de spelregels in de hand van de spelleider. De spelleider beweegt zich bij het begeleiden van 4 tegen 4 aan de zijlijn (dus niet in het veld). Op het veldje bevinden zich alleen spelers.

Coaches, begeleiders en anderen mogen zich dus niet tijdens de wedstrijd tussen de spelers begeven. Laat ook geen publiek achter de doelen staan. Dit stoort de spelers (en vooral de keeper) enorm.

CURSUSSEN
DTS Ede stimuleert trainers en leiders cursussen te volgen. Jaarlijks worden trainersopleidingen/scheidsrechters cursussen georganiseerd. Vaak worden deze opleidingen bij DTS Ede gegeven. Er zijn ook externe cursussen (bijvoorbeeld bij de KNVB).